Šport

Šport v obci Dedačov

Telovýchovné a športové zariadenia

Šport má pre rozvoj spoločnosti kľúčový význam, športovanie prispieva k rozvoju osobnosti, rozvíja fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti a charakter človeka.

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov obec vykonáva okrem iného výstavbu, údržbu a správu športových zariadení, utvára podmienky pre telesnú kultúru a šport. V zmysle zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre obec utvára podmienky pre rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí. V živote obce najpopulárnejším športom je futbal, tenis, basketbal, volejbal.

Zariadenia pre športovú činnosť predstavuje viacúčelový športový areál ( trávnaté ihrisko a viacúčelové asfaltové ihrisko a zrekonštruovaný pôvodný objekt chatky na hygienické vybavenie a zázemie ihriska), vybudovaný v roku 2001. S výstavbou sa začalo v októbri 1999. Po zhruba desiatich mesiacoch bolo na stavbe preinvestovaných 700 000 korún. Finančné zdroje zabezpečovala obec združením prostriedkov z rôznych fondov. Polovicu investičných nákladov poskytla miestna mládežnícka organizácia Mladá demokratická ľavica v rámci projektu v grantovom programe Mládež pre Európu. Obecný úrad získal na realizáciu projektu výstavby športového areálu sumu v objeme 62 000 korún z prostriedkov Protidrogového fondu vlády Slovenskej republiky. Z predvstupového programu Phare sa podarilo obci získať 100 000 korún. Zbytok potrebných finančných prostriedkov zabezpečila obec z vlastného rozpočtu a príspevkov individuálnych sponzorov.

V strednodobom horizonte obce v oblasti športu je vytvoriť kvalitné podmienky pre mládež na aktívne využitie voľného času, prispievať k lepšej fyzickej kondícii mládeže, ale i širokej verejnosti.