Aktuality

PL - SK 2007 - 2013

1.  Projekt "Kultúra bez hraníc. Výstavba a modernizácia Poľsko Slovenských kultúrnych domov Obec Besko a 15 obcí Koškovského Mikroregiónu"

2. Vedúci partner - Gmina Besko

Partneri projektu - Obec Hankovce
                                   Obec Dedačov
                                   Obec Koškovce
                                   Obec Jabloň
                                   Obec Slovenské Krivé
                                   Obec Zbudské Dlhé
                                   Obec Hrabovec nad Laborcom
                                   Obec Ľubiša
                                   Obec Vyšné Ladičkovce
                                   Obec Nižné Ladičkovce
                                   Obec Veľopolie
                                   Obec Udavské
                                   Obec Kochanovce
                                   Obec Rokytov pri Humennom
                                   Obec Lackovce 

3. Hlavný cieľ projektu:
Hlavným dlhodobým cieľom je rozvoj a upevnenie spolupráce medzi spoločenstvami obcí s perspektívou ďalšieho spoločného rozvoja v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a rozvoja občianskej spoločnosti. Tento cieľ sa dosiahne investíciou do kultúrnej infraštruktúry (výstavba a modernizácia), čo pozitívne ovplyvní vytvorenie základov pre dlhodobú cezhraničnú hospodársku spoluprácu, čo ovplyvní zlepšenie kvality života obyvateľov. Realizácia projektu je nevyhnutná pre rozvoj obcí a regiónov, zlepšenie kvality sociálneho a kultúrneho života pozitívne ovplyvní imidž obcí na poľskej aj slovenskej strane a bude modelovým vzorom realizácie spolupráce pre sociálne a kultúrne oživenie. Realizácia projektu je v súlade so všeobecným cieľom Programu, ktorým je zväčšenie efektivity regionálnej politiky medzinárodnou propagáciou a spoluprácou, tvorením sietí, výmenou skúseností medzi regionálnymi aj miestnymi inštitúciami.

Špecifické ciele projektu:
  • Posilnenie a prehĺbenie spolupráce medzi obyvateľmi obce Besko aMikroregiónom Koškovské rozvojom kultúrnych aktivít v novo vzniknutomKultúrnom dome a modernizovaných infraštruktúrnych objektoch Mikroregióne Koškovské;
  • zvýšenie kvality života a práce na vidieku;
  • rast turistickej a investičnej aktivity vidieka;
  • uspokojovanie sociálnych a kultúrnych potrieb obyvateľov vidieka;
  • kultivovanie identity vidieckeho spoločenstva, zachovanie kultúrnehodedičstva a špecifických hodnôt vidieka;
  • propagácia vidieka;
  • udržiavanie lokálnych tradícií
  • eliminovanie prekážok v prístupe obyvateľstva vidieka k plnejkultúrnej, informačnej a vzdelávacej ponuke, čo v budúcnosti by maloznížiť rozdiely medzi mestom a dedinou
  • Vytvorenie spoločnosti otvorenej voči svetu a nepretržitý rozvoj azvyšovanie kvalifikáciíVýmena vedomostí a skúseností v dlhodobej časovej perspektíve ovplyvnírozvoj priateľstva a spoluprácu medzi miestnymi spoločenstvami obidvochkrajín a prispeje k vypracovaniu modelov sociálnych a kultúrnych aktivíta k vyriešeniu problémov v lokálnom a regionálnom meradle.

4. Suma finančného príspevku z ERDF:
1 527 295,75 € - 85 % celkových oprávnených nákladov

5. Územie realizácie projektu:
Obec Besko, okres Sanok, štát Poľská republika
Slovenská republika, Prešovský samosprávny kraj, Okres Humenné,
Koškovský mikroregión

Informácie o projekte sú zverejnené taktiež na informačnej tabuli umiestnenej
pred rekonštruovaným kultúrnym domom v obci Dedačov.
fotka k clanku
fotka k clanku