Projekty obce

Úprava - rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov

Hlavným cieľom projektu je vzhľadom na nevhodný a neuspokojivý súčasný stav rekonštrukciou vytvoriť, estetické, atraktívne, moderné, funkčné, bezpečné verejné priestranstvo nachádzajúce sa v centrálnej, exponovanej časti centra obce využiteľné na stretávanie sa občanov a trávenie voľného času. Realizáciou stavby sa vytvorí centrálna zóna so zakomponovanými novými prvkami - vybudovaním, obnovou a sprístupnením širokej verejnosti integráciou prvkov verejnej zelene, vybudovaním spevnených komunikácií, pátia, pergoly a autobusovej zastávky, osvetlenia, detského ihriska a osadením nového mobiliáru. Výška nenávratného finančného príspevku: 99 426,00 EUR. Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE. Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Európa investuje do vidieckych oblastí. Projekt je v súlade s PRV SR 2014 – 2020, najmä FO 6B: Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.
fotka k clanku
fotka k clanku