Profil verejného obstarávateľa

Výzva na predkladanie ponúk: "Rekonštrukcia kultúrneho domu - Dedačov"
pdf Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predloženie cenovej ponuky: "Ihrisko v obci Dedačov"
08.07.2019 - Obec Dedačov uverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk - POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na uskutočnenie práce - Názov zákazky: Ihrisko v obci Dedačov.
docx Výzva na predkladanie ponúk
docx Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
pdf Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky – Výkaz výmer. pdf
xls Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky – Výkaz výmer. excel
pdf Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia - Sprievodná správa. pdf
pdf Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia - Výkresová časť. pdf
doc Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo - word
pdf Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (zverejnená 18.07.2019)
Výzva na predloženie ponuky: Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií “ PRIESKUM TRHU – zákazka s nízkou hodnotou
14.11.2017
pdf Výzva Dedačov
doc Príloha č.2
doc Príloha č.3
Stavebný dozor na stavbu: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedačov“
09.02.2016
pdf Výzva - stavebný dozor - podopatrenie č. 7.4.
Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu s názvom: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedačov“
09.02.2016
pdf Výzva - poradenstvo - podopatrenie č. 7.4.
Stavebný dozor na stavbu: „Úprava – rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov“
28.01.2016
pdf Výzva - stavebný dozor - podopatrenie č. 7.2.
Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu s názvom: „Úprava – rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov“
28.01.2016
pdf Výzva - poradenstvo - podopatrenie č. 7.2.